BLOGG

Women´s healing Online

Hello Friend, Warmly welcome to a healing place through arts, remote healing, meditations and more...

(connecting to your energy body via long-distance)

A psychic healer has the ability to locate energy blockages.

Erika is a 37 years old psychic healer, mother & wife living in Sweden, she has lived in Ireland where she facilitated spiritual healing and MamaBabyBliss massage/ worked with her business HealingYou Where She also ended up in radio.  Ireland will always have a very special place in Erika's heart.

There are many physical, emotional, and spiritual conditions that may benefit from Remote Spiritual Healing Sessions.

Jag har fått en del frågor om hur man kan utvecklas och öva sig i att läsa av energi.

Jag brukar nästan alltid säga - Meditation, komma i kontakt med sitt inre lugn för att höra ens högre jag. Men något mer konkret är ju faktiskt Psykometri, det var en av många saker vi gjorde i den ettåriga Medial coach kompetens utbildningen.


Psykometri

Psykometri kallas den teknik som man använder för att läsa av energier i olika föremål, som

berättar om föremålets historia men ofta också om föremålets ägare. Klassiska föremål att läsa av är

smycken såsom klockor, halsband, broscher och ringar, då det är väldigt personliga föremål som

ofta varit personen väldigt nära under en längre period av tid. Informationen får man ofta i form av

exempelvis bilder, ord och känslor.


Hur psykometri fungerar

Allt levande består av energi i form av vibrationer, och i denna energi finns bland annat information

från tidigare händelser lagrade. Vår aura är ett exempel på denna energi, där våra minnen, känslor,

tankar och upplevelser finns lagrade i olika energifält. När vi håller i ett föremål förs denna energi

över till föremålet, och finns sedan där tills föremålet blir renat från energier. Personer som har fötts

med eller tränat upp sin känslighet och förmåga att känna in energier kan sedan läsa av energin i

föremålet, och informationen förs då över i form av exempelvis bilder, symboler, känslor eller ord.

Personen som läser av föremålet kan då känna in olika händelser bakåt i tiden och ge en bild av vad

det var för person som ägde föremålet, och kan känna in energin från dåtid fram tills nutid. I vissa

fall sägs man även ha kunnat ge information om kommande händelser som ännu inte skett i

personens liv. Det är också möjligt att få information om händelser som har skett på platsen där

föremålet har funnits, då även den energin kan lagras i ett föremål om den är tillräckligt stark.

Vid psykometri arbetar man med sin intuition och sitt högre jag, inte med andevärlden. Om man

läser av ett föremål som tillhört en person som nu är avliden betyder inte det att man kan få kontakt

med den personen, utan att man endast kan läsa av de minnen som föremålet fångat upp av

personens energifält. Det går att läsa av energin från föremålen från både personer som gått över på

andra sidan och nu levande personer.


Hur man kan läsa av föremål

Att försöka läsa av föremål är ett väldigt bra sätt för att träna upp sin förmåga att känna in saker,

och framför allt att lära sig att kunna se skillnad på sina egna känslor och tankar och den energi som

till exempel föremål förmedlar. Detta är sedan till en stor hjälp om man till exempel vill försöka få

kontakt med andevärlden, och därför är psykometri också ofta ett första steg i mediala utbildningar

och kurser.

Innan man börjar med att läsa av ett föremål är det bra om man gör en kortare avslappningsövning

eller meditation, för att man ska komma ner i varv. Sedan kan man se till att sitta bekvämt och ta

några djupa andetag, och försöka att släppa de tankar och känslor som man har. Om man känner sig

stressad och har mycket i huvudet som man tänker på, kan det hjälpa att först skriva ner allt på ett

papper för att sedan lättare kunna släppa det för en stund. Sedan tar man föremålet som man vill

läsa av i sin hand, blundar om man vill, och försöker sedan känna in föremålets energier. Energierna

från föremålet överförs i form av känslor, ord eller bilder som man får till sig, och man kan berätta

högt vad man upplever under tiden som man gör avläsningen för att lättare komma in i ett flöde.

Om man vill kan man annars skriva ner det man upplevt direkt efter avläsningen, innan man hinner

glömma bort det eller lägger till egna tolkningar i efterhand som kanske inte stämmer överens med

det man upplevde i stunden.

Denna övning kan man göra hemma själv genom att arbeta med ett föremål som tillhör en annan

person, och det är då självklart en fördel om ägaren till föremålet sedan har möjlighet att berätta om

det man känt in är riktigt eller inte. Man kan tänka på att föremålet helst bara ska ha haft en ägare,

då man annars kan få in flera personers energier under samma avläsning vilket kan ge felaktiga och

förvirrande resultat.

Om man jobbar i grupp med träning i psykometri är ett exempel på en övning att var och en tar med

sig ett föremål hemifrån som tillhör en själv, som man sedan lägger i ett kuvert. Kuverten blandas

sedan och delas ut till var och en, och var och en försöker sedan känna in energierna i det föremål

man fått (utan att ta upp kuvertet) och berättar sedan om det man upplevt för gruppen. I slutet kan

man sedan berätta vem man tror att föremålet tillhör. Om man får till sig information som man tror

kan vara lite känslig, kan det vara bra att ta upp det enskilt med personen efteråt och inte dela det i

gruppen.


Att tänka på kring föremål och dess energier

Då alla föremål ta åt sig energi är det viktigt att tänka på vad man omger sig med för saker och hur

deras historia ser ut. Många har arvegods i sitt hem och bär kanske smycken som är ärvda, och man

kan då tänka på vem det är som tidigare har ägt smycket och hur den var som person och vad den

varit med om i livet. Om personen var mycket negativ och olycklig kan det vara en god idé att rena

föremålet innan man har det i sin närhet. Det kan också vara bra att rena föremål som man köper på

auktion eller loppis, där man inte vet något om föremålets historia. Risken är annars att det finns

negativa energier samlade i föremålet, som känsliga och intuitiva personer sedan kan känna av i sitt

hem utan att tänka på att det är föremålen som är orsaken.


Rena sina föremål

Det finns flera olika sätt att rena föremål på, och man kan välja det sätt som är bäst utifrån varje

enskilt föremål. Är det ett föremål som är mindre i storlek och inte gjort i metall kan man rena det

genom att lägga det i havssalt, antingen på eller i saltet. Man kan sedan be om att föremålet ska

renas, och sedan låta det ligga där under minst 24 timmar. Man bör vara noga med att kolla upp så

att föremålet verkligen tål saltet innan man lägger dit det. Är det ett föremål som är ömtåligt,

värdefullt eller som man är rädd om kan det vara bra att välja ett annat sätt att rena det på. Man kan

då ställa föremålet i fönstret i ljuset från fullmånen (eller utomhus om föremålet tål det), och låta det

ligga där under minst 24 timmar. Även solljus har en renande effekt, och används på samma sätt.

Att gräva ner föremål i jorden för att rena det är något som gjorts under lång tid, och det är också ett

effektivt sätt att rena föremål på. Om man inte vill gräva ner det i jorden utomhus går det bra att

gräva ner föremålet i en kruka med jord. Tyg eller kläder kan man rena genom att hänga dem ute i

vinden. Möbler går bra att rena genom att ställa en skål med havssalt på dem. Om föremålet tål

vatten och man vill rena det snabbt och enkelt kan man hålla det en stund under rinnande vatten,

dock är vattnet i en porlande bäck eller havsvatten mest effektivt.

Om att vara mottaglig för energier, hur?

Samt lite om ”högkänslighet”.


En del människor har ett naturligt skydd och andra har en benägenhet att ta på sig

andras emotioner.

Det elektromagnetiska fältet omkring oss, (auran) kan påverkas av andras tankar.

Om det händer dras vi bort från vårt eget centrum, och våra egna känslor.

Det betyder att vi kan känna oss dränerade, irriterade, dåliga, eller deprimerade.

Vi tar alltså på oss känslor och stämningar som inte är våra egna.

Människans aura (kraftfält, bioenergifält, elektromagnetiska fält) sträcker sig 7

meter utanför kroppen och är vetenskapligt bevisad.

Allt som lever pulserar av energi och all denna energi innehåller information.

Vi står i ständig kommunikation med allt omkring oss genom detta system, som

är ett slags medveten elektricitet som står i ständig kontakt med andra

människors kroppar och därför både sänder ut och tar emot budskap.

I auran finns positiva och negativa minnen och upplevelser lagrade. Och man kan

bli fri från de jobbiga minnena (trauma) etc. genom att omvandla minnets energi.

(blockeringar kan lösas upp genom bland annat healing). Det är dessa budskap i och frånkraftfältet som intuitiva människor uppfattar.

Det är något som sker när vår egen aura blir genomträngd av en annan persons

energi, om vi saknar skydd.

Vi kan också attrahera det vi har i vår egen aura. Det kan vara allt ifrån förträngningar,

blockeringar och ångest, till kvaliteter och kärlek.

Därför är det bra att arbeta med oss själva, och genom att tex släppa på blockeringar kan viändra vår elektromagnetiska vibration till en högre nivå än den emotionella. Detär mycket svårare för andra att tränga igenom vårt energifält ifrån en lägre nivå.

Så hela därmed dina blockeringar och därav höjer du också din frekvens.

Ju mer vi kan släppa ångest och blockeringar, desto mer skyddade är vi mot

andras emotioner.

Beskydd är också öppenhet, när man stänger av för andra blir energin "tunn" och

man är oskyddad. Beskydd kan nås på flera sätt: Uttryck och öppenhet,

självutveckling med frigörande av blockeringar och ångest - ett starkt eteriskt

energifält tex genom ärlighet, att vara närvarande. Meditation och integritet.

_Sätt gränser _ och tillgodose dina behov.

Det är ingen annan som kan bestämma hur du ska leva ditt liv, det är du som vet

hur du känner harmoni och glädje.

Jobba med rädslor och blockeringar, när rädslor försvinner ur systemet höjs

energin och du blir inte påverkad på samma sätt.

Ha respekt och kärlek till dig själv så kommer du snart märka att omgivningen

förstår och respekterar. Och ni kan nu mötas på en mer sann nivå.


Meditera.


Acceptera dig själv helt och fullt ut.


När du har helat dina sår inombords, frigjort dig från mindre upplysta

föreställningar, programmeringar etc. och släppt rädslan till en högre grad, så

kommer din frekvens att vara på en högre nivå. Och då när det är din nya

verklighet kommer det med lägre frekvens inte interagera med dig på samma sätt.

Det finns ett undantag om du arbetar med energi / healing. Om du har ett

känslomässigt band till någon, om du tex ger energihealing till någon du älskar

väldigt mycket. Så finns en risk att undermedvetet ta på dig något som de släpper

under sessionen.

Tex; om de har en stor rädsla inför något, och du vill av hela ditt hjärta rädda

dem, så kommer du att vara vidöppen, genom din kärlek, till vad som helst de

kanske släpper. Det är därför det angivs att terapeuter borde undvika att arbeta

med närmaste familj och vänner.


I vissa situationer när vi känner oss osäkra eller kanske rädda med andra

människor kan det hända att vi försöker skydda oss och vi "stänger av". En

omedveten automatisk vanlig reaktion hos många. Men när vi stänger av så

påverkas energierna och chakrana roterar mindre, därmed kommer det mindre

energi till det eteriska fältet. Då blir vårt eteriska skyddslager tunnare och vi blir

"tunnhudade" och sårbara. Vi uppnår en motsatt effekt till det vi önskar genom

att stänga av.

Vi blir istället mer sårbara och osäkra.

Öppenhet och uttryck verkar annorlunda på energierna, då roterar centren och

strömmar bättre. Och det medför att energimässiga skyddslagret blir kraftigare

och vi uppnår ett verkligt skydd.

När man har kontakt med sina emotioner kan man förvandla dem. Solarplexus är

det första chakrat i denna förvandlingsprocess. Här sker via accepterandet av

emotionen, en transformation (förvandling) av den emotionella energin till en

mera produktiv energi, tex glädje, förlåtelse eller medkänsla.

Via öppenhet kan vi absorbera andras emotioner och tex undvika att bli sårade

eller irriterade. Om vi kan acceptera, att någon blir arg, att vi inte själva blir

emotionella, förflyttar sig vår emotionella energi upp till hjärtplanet, i hjärtat sker

en förvandling av den emotionella energin och då kan man ge något tillbaka till

den andre som är mer användbart än vrede.

Omvandlingen är alltså en rörelse av emotionell energi.

Omvandlingen är förvandling av emotionell energi till hjärtenergi.

Observera dina emotioner.

Observera dina emotioner med humor och kärlek, så kommer de att lugna sig.

Betrakta emotionen och förlåt den.

Källa: En bok om healing


Kanske känner du dig omgiven av negativa synsätt, händelser, människor etc.

Vi kan inte tvinga andra att ändra sig, men vi kan förhindra att bli påverkade av

dessa energier och känslor. Och glöm inte att det är DU som får bestämma hur

DU vill leva ditt liv.

Genom att fokusera på ljus och kärlek inspirerar du likasinnade att göra dig

sällskap.

Låga energier av tävlan, ilska, etc. leder bara till en tung väg.

Om du känner att du behöver ”skydda” dig på ngt vis kan du kolla in meditation shopen här

vatten är mycket renande och jordande.

Men först och främst behöver du vara sann.

Du kan också kalla på ärkeängel Michael för rening och för att ta bort negativitet,

ta bort en bindning till en situation etc.

Genom att fokusera på det ljusa och hålla dig jordad sållar du bort negativ energi

och håller dig till ljuset. Ett bra sätt är också att använda sig av en Mala för att

samla sin energi.Högkänslighet

Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdrag som den amerikanska

psykologen och forskaren Elaine Aron beskriver i sin bok Den högkänsliga människan –

konsten att må bra i en överväldigande värld (Egia förlag).

Högkänsliga personer, eller Highly Sensitive Persons (HSP), föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor.

Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15–20 procent av den globala befolkningen – jämnt fördelat mellan kvinnor och män – liksom hos de flesta djurarter. Även om draget tillhör en minoritet menar Elaine Aron att detta är tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga människor blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att

känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför.

Elaine Aron säger att det finns inget som behöver ”fixas”. Det är medfött. Och är en fantastisk gåva som skapar bra ledare.

Enligt Elaine Aron finns det ingenting som tyder på att en högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper större risk än andra att få problem. Om en högkänslig person däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg.

Elaine N. Aron beskriver i sin bok ”Den högkänsliga människan” (för att hjälpa terapeuter att förstå att detta personlighetsdrag inte är en sjukdom eller brist på något), skapade hon förkortningen DOES.

D- står för djup bearbetning (bearbetar information på ett djupare plan.) Detta medför ocksåen bra intuition.


O-Står för överstimulering

En uppmärksammar och tar in saker mer vilket betyder att du självklart tidigare kommer att

slitas ut fortare av all denna bearbetning. - Du behöver återhämtning.


E-Står för Emotionell bearbetning och Empati.


S. Står för att uppfatta det subtila. Högkänsliga uppfattar det subtila, små saker vi uppfattar

men andra missar.

För mer info se den fantastiska filmen http://sensitivethemovie.com/

Hon har även skrivit flera böcker -

Att vara och leva här och nu


Kanske kunde man säga att vi lever större delen av våra liv i våra egna huvuden. Vi är ständigt

upptagna med dåtid eller framtid, dagdrömmar, minnen, önskningar, planer, grubbel och oro.

En stor del av våra tankar är också värderande och jämförande – ofta i negativ bemärkelse, dvs

dömande. Vi dömer oss själva, och vi dömer andra. Vanan att ignorera det pågående ögonblicket till

förmån för de som redan passerat eller ännu inte inträffat, eller automatiska tanke- och

beteendemönster leder till brist på överblick och att man tenderar att gräva ner sig i djupa hjulspår

som är svåra att ta sig ur.

Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på att öva sig i att vara medvetet

närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring

framtiden – alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas om en. Det handlar

om att öva sig i att kunna sätta sig vid sidan av, ”på stranden”, av tankeströmmen – betrakta utan att

dras med. Att se det enkla (men svåra) – att tankar är just tankar och känslor just känslor och inget

man egentligen måste göra något av. I den här traditionen ser man på livet som en lång räcka av

ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det

förgångna eller rädsla och förhoppningar inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående

ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu.


Att hejda sig


Ett sätt att hejda sig i allt görande, oroande och planerande och för ett ögonblick gå över från att ”vara

på väg” till att ”bara vara”. Betrakta stilla just detta ögonblick utan på något sätt föröka förändra det.

Vad händer? Vad känner du? Vad hör du? Om man krymper sitt ”tidsfönster” till att bara vara ”här

och nu” tenderar varje ögonblick att vara uthärdligt – ett ögonblick i taget. Även för den som i övrigt

lider och befinner sig i en svår situation.

Pröva: hejda dig, slå dig ner och följ med i din andning då och då under dagens lopp. Ta fem minuter

eller bara fem sekunder. Unna dig att bara följa din andning – andetag för andetag låt allt annat vara

som det är. Låt tankarna komma och gå som molnen på himlen utan att fästa dig vid dem eller

reagera på dem. Fortsätt att följa din andning och låta allting vara som det är.

Att observera utan att värdera och döma (sig själv eller andra)

Att observera sina tankar, känslor och reaktioner utan att värdera , döma eller jämföra är befriande

och vitaliserande. Pröva: Observera dina tankar, lägg märke till vad du tänker – vilka tankar är

värderande och dömande? Försök sedan registrera tankar och företeelser utan att värdera. Bry dig

inte om vad som är ”bra” eller ”dåligt”, ”förskräckligt”, eller ”underbart”, hur något ”borde vara”

eller ”inte borde vara”. När du kommer på dig själv med att ändå värdera – döm inte ditt värderande.


Att acceptera


Bästa sättet att komma en bit på vägen när man övar sin medvetenhet är att sluta upp och att försöka

komma någonstans överhuvudtaget. Att acceptera att saker och ting är som de är just nu och att man

kan låta dem vara som de är. Övergå från ”strävande och kamp” till ”varande och upplevande”. Tänk

på dig själv som din egen bästa vän – ha acceptans och respekt med dig själv.


Att släppa taget


Alla har vi tankar , föreställningar, orosmoment som är mera centrala – sånt som vi ideligen hänger

upp oss på. Att släppa taget om sådant är ofta en väldig lättnad och befrielse.

Pröva: Föreställ dig att dessa tankar är en sak du håller i din hand, föreställ dig att du helt enkelt

öppnar handen och släpper taget...


Att ha tålamod och tillit


Tålamod är något man odlar. När man inte försöker komma någonstans för ögonblicket är tålamodet

redan där. Tålamod är att bära med sig insikten av att saker och ting utvecklas i sin egen takt.

Årstiderna kan inte påskyndas – när våren kommer spirar gräset av sig självt. Att äkta och envetet

sträva – kan bli riktigt plågsamt. Både för en själv och andra. När en släpper taget och har tålamod

brukar saker och ting ge sig av sig självt.


Stillhetsmeditation

Tankar som snurrar? Tankeslingor som påbörjas men inte avslutas? Och bara går

runt. . . Runt? Denna meditation kan du även göra vid sovdags om du har mycket

tankar när du ligger i sängen. Tankarna kan ställa till mycket, att vi befinner oss i det

förflutna eller i framtiden då vi inte är här och nu, och vi kan lätt reagera på tidigare

mönster som inte gynnar oss längre.

Sitt bekvämt, lotus eller vanligt, eller på en stol med fötterna emot golvet. Hur du än

väljer att sitta ska det kännas bekvämt.

Om du vill kan du sätta ett alarm så du inte blir lockad av att titta på klockan. Det sägs

att 20 min är det bästa, men endast 7 minuter ger effekt.

Börja med den tid du har.


Säg till dig själv: Jag släpper taget om förväntningar och rädslor inför framtiden, jag

släpper taget om tankar och känslor från det förflutna. Jag är _här och nu_.


Om du sitter ner, känn tyngden emot kroppen, scanna igenom / uppmärksamma

kroppen del för del, slappna av, del för del... Andas in ljus del för del. Andas in värme

och kärlek. . . Andas ut allting annat . . .


Andas in och räkna till tre, andas ut och räkna till fem.

Gör detta tills du känner dig avslappnad och har en jämn andning som kommer av sig

själv.


Om du vill kan du även fokusera på ett objekt som tex ett ljus under tiden.

Om tankar kommer och stör, gå tillbaka till fokus på andningen, fokusera på

andningen och på att räkna~ andas in ~ 1, 2, 3 . . . Andas ut 1, 2, 3, 4, 5 ...... Långt

djupt ner i magen. Känner hur avslappningen sprider sig i din kropp. Dina tankar

saktas ner.


Genom att göra denna, gärna varje dag, övar du upp din närvaro, i den kommer du i

kontakt med ditt sanna jag som existerar utanför din personlighet, dina tankar och dina

känslor. Och där finns obegränsad frid och livskraft. Ju mer du mediterar ju mer lugn

kommer du känna i vardagen. Bli mindre reaktiv, inte svepas med i andras stress lika

lätt. Vara mer centrerad.


Om det bubblar upp känslor som du har svårt att släppa föreställ dig under

meditationsstunden...

– Andas in och på utandningen föreställer du dig att dessa känslor går som

rinnande vatten genom hela kroppen, ner genom hela kroppen och ut genom dina

fötter.

Självkärlek till dig empath

Läcker du energi?

Sluta ta ansvar överallt.

Var i din kropp.

Skapa en "sacred time" under dagen, skapa stillhet en speciell tid under dagen.

Sätt en intention för dagen

Ge inte iväg din energi/ intention

A n d a s 

Du behöver inte stänga av, du behöver vara sann.

- Återhämtning - 

Hela dina inre  sår.

Tillåt dig att känna.

Var sann mot dig själv och andra i varje stund, så att du inte läcker energi. Inte säga ja & mena nej, säga nej & mena ja. 

Lugna ner dig.

Arbeta med din inre kritiker.

Tillgodose dina behov.

Kolla gärna in e-kursen Healing the feminine här

Föreställ dig nu vad du kan göra med all din energi om du inte läcker den åt olika håll.

Home

BLOGG

Women´s healing Online

Hello Friend, Warmly welcome to a healing place through arts, remote healing, meditations and more...

(connecting to your energy body via long-distance)

A psychic healer has the ability to locate energy blockages.

Erika is a 37 years old psychic healer, mother & wife living in Sweden, she has lived in Ireland where she facilitated spiritual healing and MamaBabyBliss massage/ worked with her business HealingYou Where She also ended up in radio.  Ireland will always have a very special place in Erika's heart.

There are many physical, emotional, and spiritual conditions that may benefit from Remote Spiritual Healing Sessions.


I LIVE ABROAD AND WOULD LIKE


 TO ORDER SPIRITUAL REMOTE HEALING 


Click here

Klicka på "Self-love shop" nedan för att se - priser/ tjänster, klientreferenser, kontakt & boka, kompetenser, spirituell healing, helande brev, helande samtal, meditation shop, E-kurs, Art of relaxation, gratis resurser, blogg, chakras, själsmålning


Self


love 


SHOP


presenttips


Ge bort en personlig gåva - en själsmålning,

meditation, en session eller ett

presentkort Personlig tavla

med tolkning


healingtavla


konsttryck


Klicka här


Varmt välkommen till en helande plats online

Måste berätta att under dagen och nu ikväll känner jag det som om 10 kg har fallit av mina axlar, skuldror och rygg. Helt fantastiskt - känner mig mjuk och lätt i axelpartiet, nacken. Hos dig och din praktik värmer det så gott - jag känner mig så välkomnad i din vackra miljö. Känner den goda energin flöda i hela rummet och om dig Erika. Du ger värme, trygghet och förtroende. Vacker omgivning gör mig glad och lugn. Jag vill varmt rekommendera dig. Du ger god energi och glädje. Tusen tack för en underbar healing. 

/Anne - Marie Khalin


Tänk om det funnits så fina barnmeditationer när mina barn var små eller när jag själv var liten...En riktig verktygslåda för barn=barnmeditationer & barnyoga...

Du gör så fina meditationer Erika både för barn & vuxna.

/Marina Ingvarsdotter


You can write whatever you want my dear. Cause you truly have healing hands, and I haven`t come across anyone in the whole of Southeast Asia who could come close to you

Love, Alex


Har sagt det förut men jag hade inte varit såhär stark om jag inte hade gått kursen hos dig. Och de vägledda meditationerna är guld värda. 

-Paula Tangen


Jag bokade detta för att jag behövde en push i rätt riktning <3 Fick jättefint stöd med hjälp av korten och Erikas intuitiva tolkning. Tack! <3

/ Elin Tienvieri


Precis som du beskriver healingen upplevde jag den exakt!!, tack!! För allt du är och allt du ger.

Finns bara värme och ljus från dig Erika.

/ Johanna wahlgren (distanshealing)

FLER KLIENTER SÄGER

KLICKA HÄR

Remote energy/ spiritual healing

(connecting to your energy body via long-distance)

A psychic healer has the ability to locate energy blockages.


Erika is a 37 years old psychic healer, mother & wife living in Sweden, she has lived in Ireland where she ended up in Radio and facilitated spiritual healing, and MamaBabyBliss massage/ worked with her business HealingYou. Ireland will always have a very special place in Erika's heart.

There are many physical, emotional, and spiritual conditions that may benefit from Remote Spiritual Healing Sessions. These are just a few...

•Relief from physical pain

•Assistance with injury recovery

•Balancing chakras and mind which directly affect the healing process of the physical body

•Help with body systems and their balance/function

•Hormonal imbalances

•Bone Fractures

•Low energy levels

•Menopausal symptoms

•Headaches and migraines

•Joint pain

•Fears & phobias

•Stress Relief

•Chakra Balancing

💗Distance energy healing (also known as remote or absent healing), is a form of healing which is transferred via Universal energy (which we are all connected to) to the client in their absence. Erika facilitates this through her healing guides, and channels the guided healing to her clients.❤️

"You can write whatever you want my dear. Cause you truly have healing hands, and I haven`t come across anyone in the whole of Southeast Asia who could come close to you"

WHAT DOES OTHER CLIENTS SAY, CLICK HERE

See her skills here

So, I wanted to tell you a little bit about the energy healing I provide.

The energy healing I provide has a tendency to work a lot on the physical body. So, mostly I had lots of clients with body pain. Like for example rheumatism & fibro & migraines & Lots of stress. Also struggling with love. I am clairsent & clairvoyant. Mostly clairsent as I feel the energy blockages of My clients in My body, & we work on getting The energy blockages to flow freely. You have chakras all over your body, like spinning wheels of energy, when life through something in your way that you have trouble letting go of, it could be on an emotional level, physical, etc, it can be like "energy knots"(simply explained) =lead to physical & emotional pain & with energy healing we work on getting The energy to flow freely again=Letting go of pain=happiness. I got free from a Tae kwon do injury and migraines after giving birth and The epidural was wrongly set. It is My favorite therapy

How does it work?

You can contact me here, or via FB or Instagram, You make the payment after we decided a time.

We decide a time I will send the spiritual energy healing.

You send me a photo so I can tune in to your energies, it's great if you can lie down and relax during our appointment or sit quietly in nature or what you prefer, just focus on receiving the healing energy and breathing.

After 30 minutes we are finished and I will send you an e-mail with feedback.

Healingoffer, now 29 Euros.

You can make the payment via Pay Pal

Energikroppen & chakrasystemet

Redan för tusentals år sedan kände man till att kroppen har energicentra och

meridianer (linjer) för energiflödet. Enligt traditionell kinesisk medicin (TKM)

strömmar qi (livsenergin) genom de tolv meridianerna, qi-ledningarna. Dessa förgrenar

sig sedan ut till kroppens alla delar i minst 10 000 energimeridianer, inklusive blodkärl.

Den kinesiska och tibetanska medicinen anser att sjukdom beror på att någon eller

några av qikanalerna är blockerade. - Då når den vitala kraften inte ut till den sjuka

kroppsdelen, precis som när en ledning brister och det blir strömavbrott.

Tarmen är en av de tolv stora meridianerna och förstoppning hämmar livsenergins

flöde.


Blockeringar hävs med hjälp av bland annat healing, andningsövningar, qigong eller

koständring. Hålla dem i balans genom att meditera. Ljudning /toning, en viss ton som

korresponderar med chakrat sjungs/tonas. Visualisering. Yoga. Naturen. Mm. (Om du

vill ha ett yogahäfte med enkel yoga be mig om detta vid bokning av session eller meditation). Det skickas via mejl. )


Acceptera våra känslor – skapa harmoniska relationer. När vi förnekar eller undviker

vad vi egentligen känner skapas obalans även i chakrasystemet. Genom att se, acceptera

och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att

dessa kan flöda som de ska.

Det finns många sätt att aktivt stimulera våra chakras att vara i balans, läs mer om chakras här